اخبار

_____________________________________________________________________________________________

نسخه جدید نرم افزار محاسبات مقاوم سازی سازه های بتنی (تحلیل FRP) منتشر شد:

تغییرات:

 • اضافه شدن قابلیت محاسبات تقویت نیروی محوری و لنگرخمشی ستونها (PMM) شامل:
 • .
 • • لحاظ نمودن ضوابط آیین نامه ای
 • .
 • • امکان انتخاب مقطع دایره ای و مقطع مستطیلی
 • .
 • • محاسبه نسبت حداقل محصورشدگی
 • .
 • • محاسبه حداکثر کرنش فشاری در بتن محصور
 • .
 • • کنترل تنش در فولاد، بتن و FRP تحت بارهای بهره برداری
 • .
 • • محاسبات اندرکنش P-M برای ستون های محصور با FRP
 • .
 • • ترسیم نمودار اندرکنش P-M برای ستون های محصور با FRP

______________________________________________________________________________________________________

**  نرم افزار جامع مدیریت آزمایشگاه بتن(بتن آزما) منتشر  شد.

Tahlil Paydar